เผยรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชียงใหม่ รับโล่ดีเด่น ประจำปี 62 วันท้องถิ่นไทยในแต่ละด้าน “เจริญฤทธิ์” ให้นโยบายท้องถิ่นร่วมมือกันฝ่าวิกฤติหมอกควัน และสู้โควิด-19 เพื่อประชาชน

            ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้นโยบายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแล สอดส่องเรื่องการเผาวัชพืช และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถดับเพลิง รถน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่อย่างน้อยอาจสามารถลดหมอกควันหรือฝุ่นละอองลงได้ นอกจากนั้นขอให้ติดตามเรื่องโรคโควิด-19 ซึ่งมีแรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ทำงานในต่างประเทศกลับมาภูมิลำเนา ขอให้ อปท.ช่วยติดตามดูแลเพื่อพี่น้องประชาชนบ้านเรา

            ในโอกาสนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหาร อปท.เข้ารับมอบประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลงานด้านการศึกษากับโครงการมาร์ชชิ่งความดี เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ด้านสาธารณสุขกับโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดดแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ระดับองค์กรและการจัดการสำนักงานสีเขียว             องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนกับโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเกรด A+ เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยศักยภาพชุมชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง ด้านโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กับโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสดน่าซื้อและตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here