นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อาจารย์โก้) ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทีมงาน ได้มอบวัสดุการทำถังน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รูปแบบ “เอามื้อสามัคคี” บนพื้นที่สูง 2 หมู่บ้าน พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านดอยหลวง หมู่ที่ 5 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า และนายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยกำนัน ผู้แทน อบต.ทุกตำบล และผู้แทนครัวเรือน 2 หมู่บ้านๆละ 10 คน ให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมฯ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อาจารย์โก้) นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า เพื่อเตรียมการออกแบบแปลงที่ดินโดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติและการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบ ในพื้นที่ จำนวน 12 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนอำเภอดอยเต่า ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here