นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อซึ่งเป็นหน่วยงานบูรณาการ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยบางส่วนได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งอาหารของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการขับเคลื่อนการช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ฝึกอาชีพเกษตรกรรมโดยสร้างศูนย์เรียนรู้บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ มีทั้งด้านกิจกรรม ปลูกพืชผักอายุสั้น เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การเพาะเห็ด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here