กรมการขนส่งทางบกร่วมกับจุฬาฯ รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน ร่างประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย คาดก่อสร้างเสร็จเปิดบริการปีนี้ ก่อนดึงเอกชน PPP บริหารต้นปี 2565
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อร่างประกาศชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการศัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย มูลค่าโครงการ 2,139 ล้านบาท

นายจิรุตม์ กล่าวว่า โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทาง R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย- สปป.ลาว-สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางรางผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในอนาคตอีกด้วย ทำให้อำเภอเชียงของหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ หรือโลจิสติกส์ฮับที่มีความสำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
สำหรับการบริหารจัดการโครงการ กรมการขนส่ทางบกเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ส่วนเอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยกสินค้า และงานระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (0&M) ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 15 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนในโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ 2556 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

การสัมมนาวันนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงศักยภาพ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการมีความครบถ้วนทุกมิติ และสอดคล้องกับความสนใจของภาคเอกชนและผู้สนใจร่วมลงทุนอย่างแท้จริง
ปัจจุบันโครงการกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 1 มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 และจะเสร็จภายใน 2563 ในส่วนของกระบวนการ PPP คาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ในช่วงกลางปี 2564 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งช่วยอำนวยประโชน์ต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here