มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการฝึกอบรมมัคคุเทศก์หลักสูตร “Train the Trainer for Local Wisdom, Plantations and Herbal Heritages” ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 63 ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์เชียงใหม่ รวม 5 วัน เพื่อเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์หรือนักพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการเป็นนักสื่อความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดำเนินการจัดการอบรมโดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สร้อยนภา พันธุ์คง เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่างหลักสูตร และวิทยากรตลอดการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติแบบเข้มข้น ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หลักการสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว, การวางแผนและออกแบบการสื่อความหมาย และกรณีศึกษาการสื่อความหมายในมิติต่างๆ ทางการท่องเที่ยว เป็นต้น
ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer for Local Wisdom, Plantations and Herbal Heritages” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีมากจากมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ตั้งแต่การรับสมัครที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการฝึกอบรมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทำให้ทุกหัวข้อการอบรมที่วิทยากรนำมาให้ความรู้นั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะฯ ยังวางแผนที่จะต่อยอดกิจกรรมด้วยการเชิญมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงเพื่ออบรมผู้นำชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะในการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี อันจะเป็นแรงหนุนสำคัญในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงได้ในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here