เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” โดยสโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อชื่นชมความดีของทีม อสม.ตำบลแม่เหียะ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณและให้กำลังใจ ทีมอสม.ตำบลแม่เหียะ ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ไวรัส Covid -19 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมผู้กักตัว รวมถึง การเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนย่า และไวรัสซิก้า ในเขตพื้นที่โดยการปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระดมกำลังเคาะประตูบ้านรณรงค์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ตำบลแม่เหียะปลอดจากไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่

ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสี นายกสโมสรซอนต้า เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนย่า ซึ่งเป็นปัญหาของสาธาณสุข ที่กำลังทวีความรุนแรงในปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการควบคุมโรคดังกล่าว และยังมีสตรีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ตามการมอบหมายของผู้จัดการสุขภาพในตำบล

บุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข การทำงานจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจ พอๆ กับพลังกาย สโมสรซอนต้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ สอดคล้องกับนโยบายของสโมสรซอนต้าสากล ในการพัฒนาสถานะภาพของสตรีและช่วยเหลือเด็ก จึงได้สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ โดยมี กิจกรรม Powerful Talk เผยแพร่ประสบการณ์และเรื่องราวที่มีคุณค่าในการทำงานจิตอาสา กิจกรรมการชื่นชมความดีให้กำลังใจในการทำงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างพลังทีมจิตอาสาในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สุขภาวะที่ดี เป็นพลังที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here