สภาเทศบาลตำบลสันผักหวานให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 98.5 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น “ณรงค์” ยันใช้งบให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับเตรียมเปิดศูนย์ฟิตเนสออกกำลังกาย

นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้สภาเทศบาลตำบลสันผักหวานได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ-ปี 2564 จำนวน 98.5 ล้านบาทในวาระแรกรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านต่างยกมือเห็นชอบ และได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เปิดรับคำแปรญัตติภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญญัติ ต่อมาได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในวาระ2และ3 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้ความเห็นชอบ

สำหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 98.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย งบกลาง 22,869,720.00 บาท งบบุคลากร 25,596,165.00 บาท งบดำเนินงาน 23,741,975.00 บาท งบลงทุน 24,152,140.00 บาท งบรายจ่ายอื่นๆ ไม่มี งบเงินอุดหนุน 2,140,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 98,500,000.00 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวจะดำเนินในโครงการประเภทคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านที่มีความจำเป็นและผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว

นายณรงค์ กล่าวอีกว่าในปี 2564 ที่เทศบาลตำบลสันผักหวานตั้งงบประมาณรายจ่ายจำนวนดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และระบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ ทำให้เป้าหมายประมาณการการจัดเก็บลดลง ดังนั้นในปี 2564 จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ลดลง

“ในฐานะผู้บริหาร ผมจะทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบลที่สำคัญประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

นายณรงค์ กล่าวและว่านอกจากนั้นเทศบาลตำบลสันผักหวานเตรียมเปิดศูนย์ฟิตเนสให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้ ณ อาคารอำนวยการ ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายมากมายไว้บริการ ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดรับสมาชิกผู้สนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือประชาชนในตำบลสันผักหวาน และประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ตำบลสันผักหวาน อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน ประชาชนในตำบล 20บาท/ครั้ง ประชาชนนอกพื้นที่ 40 บาท/ครั้ง หากจ่ายเป็นรายเดือนก็ 300 บาท และ 600 บาท ราย3เดือน 500 บาทและ1,200 บาท ราย 6เดือน ราคา 800 บาทและ 2,000 บาท และเป็นรายปี 1,000 บาท กับ 3,500 บาท ซึ่งประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมายเลข 053-131532 ต่อ20ทุกวันทำการ และศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลสันผักหวานจะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 18 กันยายน 2563 ทั้งนี้จะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธ-อาทิตย์และปิดบริการวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจออกกำลังกายฟิตเนสมาใช้บริการที่ศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลตำบลสันผักหวานได้ นายณรงค์ กล่าวในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here