อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นความเป็นธรรม รวดเร็ว และความโปร่งใสในการบริการประชาชน ด้าน มท.1 เปิดสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นภาคเหนือกับการพัฒนาประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารราชการของรัฐบาล “รวมไทยสร้างชาติ” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้นำท้องถิ่น 17 ภาคเหนือ ที่เข้าร่วมในโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ “การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่างๆ มากมาย อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการบริการด้านต่างๆ และการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ โดยหัวใจสำคัญคือการบริการประชาชนอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และโปร่งใส อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันเดียวกัน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ “การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารราชการของรัฐบาล“รวมไทยสร้างชาติ” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน อันนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ จึงได้ร่วมบูรณาการดำเนิน “โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริหารงานภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทภาคเหนือในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน แนวทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ การบริหารงานของรัฐบาล และพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการรวมไทยสร้างชาตินั้น เน้นหลักการบริหารแบบ New Normal คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละโครงการว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร พร้อมกำชับว่าเรื่องที่เร่งด่วน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้เร่งดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดีที่สุดแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยจากจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมจำนวน 2,000 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here