จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นการ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 มุ่งหวังเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดังกล่าว จากนั้นจะนำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

การประชุมรับฟังความคิดเห็นถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงแผนของจังหวัด รวมถึงโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อทุกภาคส่วนในการวางแผนรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดมุมมองที่กว้างขวาง และหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันต่อทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาที่จะมีผลต่ออนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ และให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 ในประเด็นการพัฒนา 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ด้านเมืองอัจฉริยะ เมืองไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพและเมืองแห่งนวัตกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงและรักษาความสงบ และสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here