สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยใช้สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสร้างสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นบ่อเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของคนในสังคมบางกลุ่มที่ผิดไปจากบรรทัดฐานที่ดีงาม จนเป็นผลให้เกิดปัญหาทางสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอบรมให้เด็กและเยาวชนในสังคมเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเผยแพร่สู่สังคมรอบข้างต่อไป

พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการทำความดีด้านต่างๆ ที่สามารถทำได้ทันที รวมถึงเป็นการปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here