สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อคิดเห็น สู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

ด้านพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามงานจากที่เคยประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาเร่งด่วนอยู่สองประการ คือ ปัญหาด้านการท่องเที่ยว และ ปัญหาฝุ่นควัน อันส่งผลกระทบต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือด้านกฎหมาย ทางภาคเอกชนซึ่งนำโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการรับฟังความคิดเห็น และเสนอรวบรวมรายชื่อของประชาชนภาคเหนือกว่า 1 หมื่นคน ในการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐสภากำลังตรวจสอบรายชื่อ เนื่องจากการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนนั้น จะต้องเสนอโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน

สำหรับในส่วนที่สอง คือการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้มีดำเนินการจัดหาพืชทดแทนพืชที่จะต้องมีการเผา เพราะขณะนี้พืชที่เผา โดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมการเพาะเห็ด สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน และในส่วนที่สามคือการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือกับสถาบันการศึกษาในการประชุมเชิงวิชาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา จะได้นำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับฟังจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here