ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับบริษัทเป๊ปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โดย ธกส.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมันฝรั่งด้วยระบบน้ำหยด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

นายเสกสรร จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า มันฝรั่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ให้ผลตอบแทนสูง แหล่งปลูกสำคัญอยู่ทางภาคเหนือที่มีสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน พื้นที่การผลิตทั้งประเทศ 45,689 ไร่ ปริมาณผลผลิต 127,935 ตัน มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง 9,351 ครัวเรือน ขณะที่ความต้องการมันฝรั่งของภาคอุตสาหกรรมอาหารสูงถึง 160,000 ตัน ภาครับเองก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ลดการนำเข้าหัวมันจากต่างประเทศ แนวทางสำคัญที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ คือการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับ ธ.ก.ส. มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปสนับสนุนด้วยการสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและปรับเปลี่ยนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่สินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่ความยั่งยืน สินเชื่อสีเขียว สินเชื่อ SME สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ฯลฯ โดยจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับบริษัทเป๊ปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ สำหรับรูปแบบวิธีดำเนินงานนั้น จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกด้วยระบบชลประทานเป็นระบบหยดน้ำ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น สามารถควบคุมน้ำและธาตุอาหารแก่พืช ตลอดจนลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยแล้งเป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายพื้นที่การดำเนินการ 22,000 ไร่ ผลผลิต 80,000 ตัน เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 3,500 ครัวเรือน

ในปี 2563 ธ.ก.ส. พรอมที่จำอำนวยสินเชื่อเพื่อการปรับเปลี่ยน พัฒนาการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 12,000 ล้านบาท และสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 130,000 ราย จำนวนเงิน 22,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการตลาดสมัยใหม่ ส่วนผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here