วิทยา – ยุวลี คว้าแชมป์ประเภท บุคคลชาย – หญิง ไฟล์ท เอ การแข่งขันวู้ดบอลการกุศลสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ ของชมรมวู้ดบอลฯ เชียงใหม่

ตามที่ชมรมวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชลัช ศรีวิชัย ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันวู้ดบอล การกุศลสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ ชิงถ้วย นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 63 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นการพัฒนาฝีมือในการเล่นกีฬาวู้ดบอลของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชายและหญิงกว่า 100 คน

ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ ประเภทบุคคลหญิง ไฟล์ท เอ ชนะเลิศได้แก่ น.ส.ยุวลี นันทแก้ว คะแนนรวม 90 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางศุภลักษณ์ สุขรักษา คะแนนรวม 94 คะแนน และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางแสงนวล พิศาลธนพันธ์ คะแนนรวม 99 คะแนนและประเภทบุคคลหญิงไฟล์ท บี ชนะเลิศได้แก่ นางอรทัย อุดมพาณิชย์ คะแนนรวม 120 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสุนีย์ แสนพิชัย คะแนนรวม 121 คะแนน และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางบัวซร ภิวงศ์กูร คะแนนรวม 127 คะแนน ประเภท บุคคลชาย ไฟล์ท เอ ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยา พัฒนมูลชัย คะแนนรวม 85 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายทองอินทร์ โฮชิน คะแนนรวม 88 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายมงคล สุขรักษา คะแนนรวม 89 คะแนนและประเภท บุคคลชาย ไฟล์ท บี ได้แก่ นายเสาร์ ยวงคำ คะแนนรวม 106 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายประสาน ฉินปราการ คะแนนรวม 107 คะแนน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสมศักดิ์ ฐานุตราพงศ์ คะแนนรวม 107 คะแนน ส่วนรางวัลพิเศษ Gate In One ใน Gate ที่ 9 มีผู้ทำได้ 2 คนคือ นายประสาท คันธารักษ์ และนาย ทวน วงษ์สวัสด์ ได้เงินรางวัล 1,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here