“เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่” กกต. แบ่ง 2 กลุ่มรณรงค์สร้างความเข้าใจ เริ่มกลุ่มแรกโฟกัสไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างแนวร่วมขยายความรู้สร้างความเข้าใจต่อไปยังประชาชน แตะเบรก ขรก.วางตัวไม่เป็นกลางให้ระวัง เผยวันนี้ในทุกท้องถิ่นมีสายข่าวๆ กกต. ลงเก็บข้อมูล ขณะที่ศึกเลือกตั้งฯ เริ่มส่งสัญญาณชัด ธ.ค.นี้ อาจได้เลือก อบจ.ก่อน
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แนวทางในการดำเนินงานของ กกต.เชียงใหม่ จะเริ่มในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับกลุ่มของประชาชน
“กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีการวางแนวทางที่จะประสานงาน การแจ้งข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ด้วย ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเกือบครบแล้ว ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงจะอยู่ใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในฐานความผิดในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้ตำแหน่งกระทำการเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีว่าจะให้การสนับสนุนผู้สมัครได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีการในการหาเสียง แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครในช่วยผู้สมัครหาเสียง คงจะมีรายละเอียดออกมาอีกครั้งจากคณะรัฐมนตรีและจากคณเกรรมการการเลือกตั้ง” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว
นายเกรียงไกรฯ กล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นการจะเริ่มใช้กฎหมายเกี่ยวข้องในวันที่ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศ กกต.นั้นก็จะกำหนดว่าเป็นท้องถิ่นประเภทไหน กำหนดวันเลือกตั้งวันที่เท่าไร กฎหมายก็จะเริ่มใช้อย่างสมบูรณ์ สำหรับประเด็นการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทาง กกต. ได้มีการเก็บข้อมูล มีชุดข่าวที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ก็จะเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ว่ามีผู้ใดบ้างที่มีพฤติการณ์ในการช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งการช่วยเหลือสนับสนุนทาง กกต. ก็จะมีแนวทางออกมาว่าจะสามารถให้การสนับสนุนได้มากน้อยเพียงใด
ต่อประเด็นคำถามที่ว่า ขณะนี้มีผู้เปิดตัวจะลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมีการออกหาเสียงแล้วและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนไปเดินร่วมด้วย ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า ก็ต้องดูในพฤติการณ์ว่า การที่จะไปร่วมเดินกับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้กระทำตามหน้าที่อำนาจหรือไม่ หรือเป็นการกระทำส่วนตัว นอกเวลาราชการ ซึ่งต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน มีการใช้คนของรัฐ ใช้ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของรัฐในการอำนวยความสะดวกหรือไม่ รวมทั้งว่าการจะไปให้การสนับสนุนซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญว่ามีสิทธิที่จะสนับสนุนเข้าไปรวมกลุ่มการเมือง หากว่าเลื่อมใสก็เข้าไปสนับสนุนได้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาว่า ในเวลาราชการหรือไม่ ใช้ทรัพย์สินของหลวงหรือไม่ และวางตัวเป็นกลางหรือไม่
นายเกรียงไกรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มประชาชน ทาง กกต. ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบซึ่งมีภาษาชนเผ่าด้วย ที่จะใช้กระจายในทุกช่องทางเพื่อจะสื่อสารถึงประชาชน บางส่วนในส่งไปยังที่ว่าการอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นอกจากนี้ยังจะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้ช่วยกระจายความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไปให้ถึงในทุกระดับ นอกจากนี้ยังจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมสร้างการรับรู้ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อีกทางด้วย เพื่อจะได้ช่วยเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านตำบล
“ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งว่า คณะรัฐมนตรีจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร เลือกประเภทใดก่อน ทาง กกต. ก็จะได้ดำเนินการประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และเมื่อประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่สถานะที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เต็ม 100% ระหว่างนี้ก็อาจจะผ่อนคลายได้อยู่ การดำเนินการต่างๆ ในบางเรื่องกฎหมายก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาผิดได้เต็มที่ ซึ่งช่วงนี้เองจะเห็นกลุ่มการเมืองต่างๆ เดินสายหาเสียงกันแล้ว อย่างไรก็ตามพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเอาเงินไปแจก เอาของไปแจกต่างๆ ถึงแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้อย่างแท้จริง แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะนำเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาการประกาศผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว
“พฤติการณ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติก่อนที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง พูดได้ไม่ชัดว่ามีผลเต็มที่ต่อการเลือกตั้งหรือไม่มีผลเลย ต้องบอกไว้เลยว่า มีผล เพราะว่าพฤติการณ์ตรงนี้จะบอกให้ทราบว่า ได้ไปกระทำลักษณะเช่นนี้ที่ไหนบ้าง ร่วมกับผู้ใดบ้าง ประเด็นร่วมกับผู้ใดบ้างก็จะพิจารณาว่า เป็นหัวคะแนน เป็นผู้ช่วยในการหาเสียงหรือไม่ หรือเป็นเครือข่ายต่างๆ ของผู้สมัครหรือไม่ พฤติการณ์ในวันนี้ก็จะถูกเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อน หากว่ามีการเลือกตั้งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครรายอื่นหรือไม่ ตรงนี้ก็อยากจากฝากไปถึงผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ แม้ว่ากฎหมายที่ยังไม่อาจมีผลบังคับสมบูรณ์ในเวลานี้ แต่พฤติการณ์เหล่านี้ไม่ใช่จะสูญเปล่าไปเสียเลย ฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงว่าที่ผู้สมัครว่า ควรทำให้ถูกต้องตามครรลองที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่าไปทำที่เป็นการหมิ่นเหม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่การตีความว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายๆ เรื่องได้ หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามโดยตรงมาได้ที่ สนง.กกต.เชียงใหม่ โทร 053 112347-8 กกต.เชียงใหม่ ยินดีให้คำปรึกษากับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน” นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวในที่สุด
ขณะที่สัญญาณจากส่วนกลาง ในการเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ เมื่อล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้ว่า วันที่ 13 ธ.ค. 63 เหมาะที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สุด โดยแย้มออกมาว่า อบจ.อาจเป็นสนามแรก ซึ่งห้วงเวลาเลือกตั้งตรงกับวันหยุดยาวพอดี ได้ทั้งเที่ยวด้วย-ใช้สิทธิ์ด้วย และยังได้แสดงความเห็นว่าวันอื่นอาจไม่เหมาะสมเท่า
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) หารือว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวเดือน ธ.ค. ว่า ตนไม่ทราบ แต่ได้รู้ว่ากระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้หารือกันแล้ว โดยเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่งในปีนี้ และจากการที่ตนได้พูดคุยกับรองเลขาธิการ กกต. ได้ความตรงกับกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งประเภทในเดือน ธ.ค.น่าจะเหมาะสม เพราะเข้าสู่ปีงบประมาณ 2564 แล้ว ซึ่งกกต.จะใช้งบประมาณในส่วน กกต. และส่วนท้องถิ่นต้องมีงบประมาณในส่วนของตัวเอง จะทำให้กฎระเบียบมีความพร้อมทุกอย่าง
สำหรับความพร้อมเราต้องดู 4 อย่างคือ 1. เรื่องงบประมาณ ที่ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพราะหากงบประมาณปี 2564 ผ่านสภาฯ แล้ว จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 , 2. เจ้าหน้าที่ กกต. ที่ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว , 3. กฎระเบียบและประกาศต่างๆ ขณะนี้กำลังทยอยประกาศแล้ว โดยเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ได้แจ้งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทยอยประกาศได้ และ 4. สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ต้องนำมาประกอบการจัดหน่วยเลือกตั้งด้วย
ฉะนั้น ความพร้อมจะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.63 และโดยปกติการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าประเภทใดก็ตามจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ โดยในเดือน ธ.ค.จะมีวันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20 และ 27 ธ.ค. เราคิดว่าวันที่ 6 ธ.ค.ใกล้กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 ที่มีกิจกรรมหลายอย่าง ส่วนวันที่ 27 ธ.ค.ใกล้ปลายปีมากเกินไป ไม่อยู่ในบรรยากาศที่จะหาเสียง ดังนั้นวันที่เหมาะสมคือ วันที่ 13 ธ.ค. หรือ วันที่ 20 ธ.ค.
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การมีวันหยุดยาวในช่วงเดือน ธ.ค.เป็นการกระตุ้นให้คนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ แล้วถ้าจังหวัดนั้นประจวบกับจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้รัฐบาลไม่กล้ากำหนด ทำได้เพียงอนุญาตว่าขณะนี้ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ กกต.จะเป็นผู้ไปประกาศกำหนดวัน เมื่อเป็นแบบนี้วันหยุดที่ 13 ธ.ค.จึงเป็นการดี หากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งประเทศนั้น ก็จะใช้วันหยุดยาวเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหยุดยาวด้วย ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย แต่หาก กกต.ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่นคือ วันที่ 20 ธ.ค. เหตุผลนี้อาจจะใช้ไม่ได้ โดยได้มีการคุยกันไปบ้างแล้วอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เพราะเป็นอำนาจของ กกต.
เมื่อถามว่า มีแนวโน้มว่าจะเป็นการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เราคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะได้คุยกันมาอย่างนั้น จึงมีการประกาศแบ่งพื้นที่ว่า อบจ.ใดมีผู้แทนสมาชิก อบจ.กี่คน ซึ่ง กกต.ได้ทำประกาศส่วนนี้มาก่อนแล้ว และได้ขอมาแล้วว่าหากเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะต้องทิ้งเวลาอย่างน้อย 60 วัน เพื่อเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง และทิ้งไว้อีก 60 วัน เลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง เพราะไม่สามารถเลือกตั้งปนกันได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนว่าจะเลือกตั้งอะไรเป็นประเภทแรก แต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่าในเดือน ธ.ค.จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น อาจจะเป็น กทม. อบจ. อบต. เทศบาล หรือเมืองพัทยา โดยต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆ นี้น่าจะทราบ
เมื่อถามว่า ครม.จะเคาะวันเลือกตั้งท้องถิ่นในสัปดาห์หน้าใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่าคาดคั้นว่าจะเป็นวันนั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในเดือน ต.ค. ซึ่งกระบวนการคือ ครม. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดประเภทหนึ่ง เมื่อได้รับสัญญาณ กกต.ก็จะกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดกฎระเบียบ วันหาเสียง และขั้นตอนธุรการต่างๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here