สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ ได้จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมัยที่ 1 ชุดวาระปี 2563 – 2565 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ในช่วงวาระก่อตั้ง ดำเนินงาน ปี 2563-2565 โดย นายธนิต ชุมแสง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ พร้อมแถลงวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ

นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นการร่วมมือการจัดตั้งระหว่างชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ และ ชมรมเชียงใหม่ฟู้ดส์แอนด์บิสโทร (CMFB) โดยรวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ 2) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่ดี และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 5) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่มของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว

ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ไปให้ได้ เพื่อจะเกิดประโยชน์และผลดีทั้งมวลสมาชิกสมาคมฯและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยร้านอาหารในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ส่งเสริมสมาชิกร้านอาหาร รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมโครงการ We love Chiangmai และโครงการ Gastronomy Tourism:LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” และร่วมลงนามข้อตกลงกฏบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศ สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จะดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารและอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here