นักกีฬาตบลูกเซลูลอยด์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุง กวาดแชมป์เกือบทุกรุ่นในศึกกีฬาตบลูกเซลูลอยด์รายการ “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ชั้น 4 ตึกอำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบำรุงมีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “ฉงซินคัพ” ครั้งที่ 2

ซึ่งจัดประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง 8 รุ่นอายุชาย – หญิง ซึ่งสรุปผลการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้ รุ่นอายุ 8 ปี ชายเดี่ยวชนะเลิศ ด.ช.ณัฐปพน ทุนคำ (ธีระวัธน์บำเพ็ญ) รองชนะเลิศ ด.ช.ธนนันท์ รินสาย (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ช.รัฐศาสตร์ ใจคำติ๊บ (ช่องฟ้าฯ) ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีวิชั ย(ช่องฟ้าฯ) และหญิงชนะเลิศ ด.ญ.กันตพร กุลสันติวงศ์ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ.เกสรา อุโฆษกิจ (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ญ.สุณัฏฐนิษศ์ โยธาคำมี (ช่องฟ้าฯ) และ ด.ญ.กัญญาภัค กล้าผจญ (ช่องฟ้าฯ), รุ่นอายุ 10 ปีชายเดี่ยวชนะเลิศ ด.ช.ภากร วัชรตั้งตระกูล (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ช.วรพล บรรพชาติ (ช่องฟ้าฯ)

อันดับ 3 ด.ช. รังสิมันต์ คำหมื่น (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 4 ด.ช.วรชน ชอบคุณธรรม (บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท) และหญิงชนะเลิศ ด.ญ.ภูริชชญา สุขุมพัฒน์ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ.ฉัตรชฎากร จันทะรัตน์ (บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท ) อันดับ 3 ด.ญ.ธนมณ อ้นบำรุง (บ้านเชิงดอย) และ ด.ญ.พรธิดี สลอมทุน (บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท), รุ่นอายุ 12 ปีชายเดี่ยวชนะเลิศ ด.ช.สถิตคุณ สุขุมพัฒน์ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ช. วิทวินท์ ทองสุข (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ช.โม ลุงส่าง (บ้านเชิงดอย) อันดับ 3 ด.ช.เอกอาทิตย์ หงษ์นวล (ช่องฟ้าฯ)และ หญิงชนะเลิศ ด.ญ.ณัจฉรียา มาริ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ.พิชญมน อ้นบำรุง (บ้านเชิงดอย)อันดับ 3 ด.ญ.แพรวลดา ชัยยา (บ้านเมืองนะ)และ ด.ญ.พีรดา วารีรัตน์ (บ้านเชียงดาว), รุ่นอายุ 14 ปีชายเดี่ยวชนะเลิศ ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงค์ขัน(ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ช.ปัญญาภรณ์ คุณาชีวะ (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ช.สมชาย ลุงแสง (มัธยมสันกำแพง) และ ด.ช.ธีรภัทร์ ทรงสุภา (ช่องฟ้าฯ)และหญิงชนะเลิศ ด.ญ.จิราภา ชมภูมิ่ง (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ.แพรวพรรณ มหาวงค์ (บ้านเมืองนะ) อันดับ 3 ด.ญ.วิมลยา จะทอง (บ้านเมืองนะ) และ ด.ญ.อภิญญา ลู่วาณิชตระกูล (ช่องฟ้าฯ), รุ่นอายุ 16 ปีชายเดี่ยวชนะเลิศ นายศุภโชค แซ่แต้ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ช.กุลกิตติ ตาคำปัญญา (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 นายณัฏฐ์ หรรษภิญโญ (สาธิต ม.ช.) และ นายทวิภัค ภานุทัศนาภร (สาธิต ม.ช.) และหญิงชนะเลิศ ด.ญ.นาเดียร์ โกฮ์ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ.เมธาวินี ต้องรักชาติ (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ญ.รัฐธนันท์ ปันเทียร (สาธิต ม.ช.)และ ด.ญ.นันทิชา ปู่ปิน (เชียงดาววิทยาคม),

รุ่นอายุ 18 ปีชายเดี่ยวชนะเลิศ ด.ช. คชาชีวะ พงศ์พานิช (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ นายธีรวีธ์ พงศ์พัฒนมงคล (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 นายณวัตกรณ์ จิตวัชรนันท์ (สาธิต ม.ช.)และ นายคมสันต์ ปูริกา (แม่แต) และ หญิงชนะเลิศ นางสาวอินทิรา หมื่นทัศน์ (ช่องฟ้าฯ) รองชนะเลิศ ด.ญ. สุภัสสรา เมืองใจคำ (ช่องฟ้าฯ) อันดับ 3 ด.ญ.นัชชา ปึงสิริพัฒนา (ช่องฟ้าฯ) และ ด.ญ.กฤตยา อุตพน ม(ช่องฟ้าฯ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here