บริหารความเครียด…………คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “บริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าว และบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข พร้อมก่อเกิดความสำเร็จแก่องค์กร โดยมี ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ดร.เพยาว์ รื่นรวย นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท Helping-U Co., Ltd เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องดอยหลวง – ดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here