เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่องานทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยทรงริเริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขึ้น ทำให้พสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีโอกาสรับการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไทยได้มีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์ ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในอันที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคในช่องปาก โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ จำนวนประมาณ 700 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่สนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งกล่าวสดุดี โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวรายงาน

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และตามนโยบายเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้ปรับรูปแบบการลงทะเบียนเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า (pre-booking) โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผู้ประสงค์รับการรักษาทางทันตกรรมลงทะเบียนฯ ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เริ่มเปิดให้ผู้ลงทะเบียนฯ รายงานตัวเพื่อรับบริการทางทันตกรรมตามรอบระยะเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. เริ่มทำการรักษาทางทันตกรรมในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ“เค็มรึเปล่าหวานรึเปล่า แบบนี้ไม่ดีรึเปล่า ”ของสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และคลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here