ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้วในระหว่างวันอังคารที่ 20 ถึงวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ตุลาคม 2563) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (20 ธ.ค.63) วันที่ 6 ต.ค.63 ค.ร.ม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง 26 ต.ค.63 วันที่คาดว่า กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142) 27 ต.ค.63 วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น เสนอร่างวันเลือกตั้ง 28 ต.ค.63 วันที่ ผอ.กต.จังหวัดให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง 29 ต.ค.63 วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม.12) 2-6 พ.ย.63 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) 13 พ.ย.63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ม.52) 16 พ.ย.63 วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร (ม.55) 19 พ.ย.63 วันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และวันสุดท้ายจัดทำร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 71) 24 พ.ย.63 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43) 29 พ.ย.63 วันสุดท้ายแต่งตั้ง จพง.ปน. (ม.28) 30 พ.ย.63 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร (ม.56) (กรณียื่นก่อน 20 วัน) 5 ธ.ค.63 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.43) 9 ธ.ค.63 วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ (ม.44,ม.45) วันสุดท้าย กกต. วินิจฉัยสิทธิสมัคร (กรณียื่นก่อน 20 วัน) 12 ธ.ค.63 วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม.58) 13-19 ธ.ค.63 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 19 ธ.ค.63 วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์ 20 ธ.ค.63 วันเลือกตั้ง 21-27 ธ.ค.63 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 4 ม.ค.63 วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216) 19 ม.ค.64 ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีร้องเรียน (ม.17)
ทั้งนี้ การเลือกตั้งระดับจังหวัดครั้งนี้ จะถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ ในรอบ 6 ปีหลังรัฐประหาร “รัฐบาลนายกปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 22 พฤษภาคม 2557
ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวหลังการประชุมร่วมกับ กกต. ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นสนามอื่นๆ จะทยอยจัดขึ้นตามความพร้อมต่อไป ขณะที่แหล่งข่าวจาก กกต. เคยระบุว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. น่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนมีนาคม 2564 โดย กกต.กทม. นั้นมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here