สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนา บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology มุ่งนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตามให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology “ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญและการใช้โปรแกรมทดสอบด้วย VR ที่จำลองให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกฝนการเดินสำรวจหาสิ่งผิดปกติในโรงงานเสมือนจริง

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า Immersive Technology หรือคนส่วนใหญ่อาจรู้จักกันในชื่อ AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ที่สามารถจำลองวัตถุ เหตุการณ์ และสถานที่ ให้ผู้ใช้งานสามารถจมดิ่งไปในโลกเสมือนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ได้ ซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าว จะสามารถนำมาพัฒนาร่วมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานเชิงปฏิบัติการได้อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ง่ายต่อการเข้าใจ และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง อันจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here