โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำริ ให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านบางส่วนได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งอาหารของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการขับเคลื่อนการช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อฝึกอาชีพเกษตรกรรมโดยสร้างศูนย์เรียนรู้บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ มีทั้งด้านกิจกรรม ปลูกพืชผักอายุสั้น (ต้นทานตะวันอ่อน,ผักบุ้ง,ผักกาดฯลฯ) เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การเพาะเห็ด

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ทางเทศบาลตำบลสันผีเสื้อได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และซื้อปัจจัยการผลิต ภายในแปลง เพื่อให้เกิดการต่อยอดหมุนเวียน และสร้างความยั่งยืน ในโครงการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here