จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม We love Chiang Mai Super Privilege On tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทยส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายคมสัน สุวรรณอัมภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม We love Chiang Mai Super Privilege On tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของหน่วยงานประสานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในครั้งนี้กล่าวรายงาน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้กองทุน We Love Chiang mai We love Chiang Mai Super Privilege On tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายม ากยิ่งขึ้น กา
รดำเนินกา รในค รั้งนี้ แบ่งป ระเภทเป็น 7 กลุ่ม ป ระกอบด้ วยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก /กลุ่มผู้ประกอบการบริการสุขภาพ สปา และนวดฯ /กลุ่มผู้ประกอบการกอล์ฟ /กลุ่มบริการรถเช่า และสายการบิน /กลุ่มท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกิจกรรมสันทนาการ /กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และเครือข่ายหัตกรรม /กลุ่มภัตตาคารร้านอาหาร และของฝากที่เป็นอาหาร/ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวภาครัฐ และสินค้าจากกองทุนwe love chiang mai

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต งบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here