นายก อบต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ เป็นตัวแทนชาวบ้าน 4 ตำบล ประกอบด้วย อบต.ยางเปียง อบต.นาเกียน อบต.แม่ตื่น ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สนับสนุนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ให้กับบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 56 ณ หน้ามุกอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชษฐ กันทรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้นำชาวบ้าน 184 คน ส่วนมากเป็นตัวแทนชาวเขาพื้นที่เผ่าอาหลู่จาก 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่แตง หมู่บ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว หมู่บ้านเมืองนะ อำเภอเชียงดาว หมู่บ้านแม่ตื่น อำเภออมก๋อย หมู่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย หมู่บ้านยางเปียง อำเภออมก๋อย และหมู่บ้านกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จำนวน 1566 ครัวเรือน มาชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องให้ช่วยพิจารณาการส่งเอกสารล่าช้าการอนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้นางสาวศิริลักษณ์ ช่วยเวช ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือแทน ทั้งนี้นายก อบต.กื๊ดช้างกล่าวว่ากรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วนๆ ซึ่งจากการจัดสรรงบประมาณ หมู่บ้านดังกล่าวในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่งได้รับอนุมัติติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากราษฎรตั้งบ้านเรือนในเขตป่า จึงมีเงือนไขกำหนด 4 เรื่องโดย 3 เรื่องผ่านขั้นตอนไปได้ คงเหลือแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ก็ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว แต่เนื่องจากกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้แจ้งมาทางนายก อบต.ทั้ง 4 แห่งให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 28 กันยายน 63 แต่ทั้งกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้ราษฎรติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้ในวันที่ 30 กันยายน 63 เลยเวลากำหนดไป 2 วัน

ทาง อบต.ทั้ง 4 ทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาจะมีการประชุมอีกครั้ง ชาวบ้านเกรงว่าคณะกรรมการพิจารณาฯจะยกเลิกโครงการ ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสที่จะมีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสงสารบุตรหลานที่ต้องใช้แสงสว่างในการอ่านหนังสือ ขาดโอกาสได้รับรู้ข่าวสารโลกกว้างทางโทรทัศน์เป็นต้น นายก อบต.ทั้ง 4 ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านให้ช่วยติดตามเรื่องการประชุมของคณกรรมการกองทุนฯ จึงได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือไม่อยากให้ทางคณะกรรมการพิจารณากองทุนยกเลิกติดตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งจะสร้างคุณภาพชีวิตของคนพื้นที่ราบสูงได้เป็นอย่างมาก.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here