ตามที่คณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้มีมติเห็นชอบ และรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ประจำปี 2563 (ด้านเอกสาร) นั้น ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ประกาศเรื่องผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เทศบาลนำแนวคิดและเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป

            สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 (เชียงใหม่) ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ เชียงราย เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย แม่ฮ่องสอนและเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ลำพูน

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง น่าน เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง พะเยา และเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเมือง ตาก เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง ตาก เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก เทศบาลตำบลปลัดแรด อำเภอบางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัยและเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง อุตรดิตถ์

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) ประกอบด้วยเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม กำแพงเพชร เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตรและเทศบาลตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล พิจิตร

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 5 (นครปฐม) ประกอบด้วยเทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน นครปฐม เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีและเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 6 (นนทบุรี) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมือง นนทบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ อยุธยา เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรีและเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง สระบุรี เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมือง ปราจีนบุรี เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง ลพบุรี เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง เพชรบุรี เทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง เพชรบุรี เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง นครพนม เทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ หนองคาย เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ หนองคาย เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม หนองคายและเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ อุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล ขอนแก่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ดและเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา เทศบาลตำบลชำนิ อำเภอชำนิ บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอชำนิ บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม สุรินทร์ เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง สุรินทร์และเทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศรีขรภูมิ สุรินทร์

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ประกอบด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง อุบลราชธานี เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง ยโสธร เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง มุกดาหาร เทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี) ประกอบด้วย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง ชลบุรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ้านไร่ ตราด เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยองเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 (สุราษฏร์ธานี) ประกอบด้วย เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมือง พัทลุง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง พังงา เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง ระนอง เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด ตรัง เทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ระนอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ประกอบด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง ปัตตานี เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง ยะลา เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นราธิวาส เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง ยะลา เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ สงขลาและเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สงขลา

            ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายชื่อดังกล่าว ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลงนามโดยนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง            ชาติ ทุ่งเสี้ยว /รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here