เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ฤดูการท่องเที่ยว ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2 ณ สวน I love Flower Farm

โดยมีนายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิด​งานฯ และนาง​สาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ในนามสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม และเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้า ตำบลเหมืองแก้ว กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งเกษตรอำเภอแม่ริมกล่าวว่า อำเภอแม่ริม เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกประมาณ 1,038 ไร่ เกษตรกร 353 ราย ทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก เบญจมาศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพไม้ดอก
โดยผ่านกระบวนการแปลงใหญ่ การลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตของกลุ่มและเชื่อมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้แหล่งปลูกไม้ดอกอำเภอแม่ริมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

และในส่วนของ​ตำบลเหมืองแก้ว มีเกษตรกรจำนวน 78 ราย มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 203 ไร่ ชนิดไม้ดอกที่ปลูกได้แก่ มากาเร็ต พีค๊อก สร้อยไก่ เบญจมาศ โดยมี นางสาวณวิสา มูลทา Smart Farmer ต้นแบบด้านการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าแบบครบวงจร และกลุ่มสมาชิก ผลิตไม้ดอกจำหน่าย โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” การติดต่อผู้ซื้อหรือ Organizer โดยตรง มีการสั่งซื้อล่วงหน้า
จึงสามารถวางแผนการผลิตไม้ดอกเป้าหมายให้แก่ตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไม้ดอกตามความต้องการของผู้ซื้อหรือตลาดต้องการ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ลดปัญหาด้านราคาสินค้าตกต่ำและสินค้าล้นตลาด ​

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย อำเภอ แม่ริม โดยเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว /สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จึงได้ร่วมกับ Smart Farmer ต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกตำบลเหมืองแก้ว ได้จัดงา นฤดูการท่องเที่ยว ดอกไม้บานที่เหมืองแก้วครั้งที่ 2 ขึ้นในครั้งนี้ เกษตรอำเภอแม่ริมกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here