เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอล 2 ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พร้อมทีมวิจัย เข้ารับรางวัล 3 รางวัล จากงาน 2nd Innovative House Awards 2020 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

โดยผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และทีมวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ซุปก้อนทุเรียน รางวัลผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์: ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากจิ้งหรีด และรางวัลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแซลมอนพร้อมรับประทาน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการมอบรางวัลและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและการโอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้

ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้…ขายจริง” ผ่านกลไกการทำงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. และชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกสว. ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมจาก “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2” จำนวน 135 ผลิตภัณฑ์ จาก 110 โครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here