เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีเปิดงานโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

โดยนายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้่ว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหา ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการตลาดสดสินค้าการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ Fresh Farm Fair 1st ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา สามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

ด้านนางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า จากการรับฟังการกล่าวรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกร Young Smart Farmer มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรมีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ต้องขอชื่นชมกับความสำเร็จของโครงการที่มีจำนวนร้านค้าและกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการผลิตและการหาช่องทางการขายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างแพร่หลาย

ขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่ม Young Smart Farmer เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่ง Young Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 2,822 ราย ในปัจจุบันที่จะเติมเต็มภาคการเกษตรในเชิงธุรกิจต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here