วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวเข้ากับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยึดโยงเข้ากับฐานความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนืออย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับตัวในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับกับสถานการณ์โรคโควิด -19

ซึ่งการฝึกอบรมมีทั้งหมด ๔ รุ่น ประกอบด้วยรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทจังหวัดลำพูน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง และรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นละ ๕๐ คน รวม ๒๐๐ คน

โดยมีเนื้อหาการอบรม ครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่อง การสื่อสารการตลาดดิจิตอล การสร้างโอกาสช่องทางธุรกิจออนไลน์ การสร้างสรรค์เนื้อหา (Storytelling) การทำตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here