โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการจัดทำโครงการค่ายพยาบาลอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนประจำปีการศึกษา 2563

ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในการนำทักษะ และความรู้ทางการพยาบาลทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา และส่งเสริมสุขอนามัยของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานบริการทางสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองให้เกิดสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here