ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here