คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด พิจารณาผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากทางคณะอนุกรรมการประเมิน ตรวจสอบข้อมูล

และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากการประเมินสถานที่ปฏิบัติงานจริง และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับครูที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิต และการเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยความทุ่มเทและเสียสละ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการเผยแพร่และขยายผลความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เกิดผลต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ทั้งนี้ ได้มีมติให้ส่งรายชื่อของนางขัติยา ปิยะรังสี ครูโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวอภิวันท์ จักรคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี นางสายสุณี อินจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย และนางกุลธิดา วรส ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รวมจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางได้พิจารณา และเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here