“ผู้ว่าเชียงใหม่ส่งมอบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ“เดินตามรอยเท้าพ่อ” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แก่ชุมชนตำบลสันผีเสื้อ”
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียใหม่ ประธานพิธีส่งมอบโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ“เดินตามรอยเท้าพ่อ” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แก่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ ร่วมเป็นสักขีพยานดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านล้านนาวิลล์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ“เดินตามรอยเท้าพ่อ”ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน จึงมอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจ้างแรงงานแก่ผู้ว่างงานในชุมชน เอประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรอาทิ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การปลูกพืชผัก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การปลูกไม้ผล การเพาะเห็ดเป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมก่อเกิดรายได้ในทุกวัน ทำให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตดังกล่าวได้

อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทั้งความรู้ และฝึกอาชีพเกษตรในคราวเดียวกัน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาศาสตร์ของแผ่นดิน ตามแนวทาง”เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริที่ เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในพื้นที่โดยชุมชน เพื่อชุมชน ก่อเกิดเป็นศูนย์ต้นแบบให้คนในชุมชนหรือออำเภอใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งเยาวชนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ต่อยอดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here