โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MC FAMILY RUN 2020 ครั้งที่ 1 จัดแข่งขันใน 4 ประเภทวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 63 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แถลงข่าวสื่อมวลชนว่า ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2475 ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต จุดมุ่งมั่นของโรงเรียน คือ การมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ ตลอดเวลากว่า 90 ปี เราสร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมารุ่นต่อรุ่น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

ซึ่่งในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ทางโรงเรียนจะได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชื่อ MC FAMILY TEAM : MC FAMILY RUN โดยเป็นการเริ่มเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนจะเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน SMART CLASSROOM ในทุกระดับชั้น

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “A sound mind in sound body” “จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ทางด้าน ภราดาวิทยา เทพกอม รองผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตฯ ในฐานะประธานดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่าที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะครบรอบ 90 ปีโดยมีเป้าหมายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาด้านเทคโนโลยี และด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ในทุกระดับชั้น ตามโครงการ MC SMART CLASSROOM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง เพื่อสุขภาพ การจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท FUN RUN 5.8 กม. ประเภท MINI RUN 10.8 กม. ประเภท VIP RUN 1.8 กม. และ ประเภท VIRTUAL RUN

โดยทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และของโรงเรียนฯ ตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here