วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ ประชุมคณะกรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยรรรมล้านนา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา

การท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อแจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำงบประมาณ พศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่ต้องการขอรับงบประมาณแผนงานจัดทำคำขอและส่งโครงกา รให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here