กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเปิดเสวนาสร้างการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ. ศ. 2562 ฉบับใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วนโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์”

นายเกียรติศักดิ์ วังวล หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิด เผยว่า เนื่องจากพรบ.อุทยานแห่งชาติที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติการตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประชาชนอย่างได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ของประเทศภายใต้แนวคิดคนสมดุลป่าสมบูรณ์ปัจจุบันทางกรมอุทยานได้มีการจัดกำลังออกลาดตระเวนแนะนําระบบ สมาร์ทพาโทรล เข้าไปดำเนินการ เพื่อตรวจสอบ สถานการณ์ พันธุ์พืชและสัตว์ป่า ว่าอยู่ในภาวะอันตรายหรือไม่อย่างไรหรือบางพื้นที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำลายเพื่อที่จะได้มีการเข้าไปวางมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 (ฉบับใหม่) กำหนดให้ชุมชนและหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานหรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถอยู่อาศัยและทำกินตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อการอยู่ร่วมสังคมระหว่างคนกับป่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย