กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ส่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ 8 คน สุดท้าย เข้าร่วมการแข่งขัน “ภาษา และวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือแห่งประเทศไทย” ชิงถ้วยรางวัลกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนได้รับรางวัล ได้แก่ น.ส.เกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับถ้วยรางวัลจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่และเกียรติบัตร , ด.ญ. ศศิกานต์ วงศ์แสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตร

ทั้งนี้การร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถเฉพาะด้าน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here