มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศเลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ต้นปีนี้ ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กำลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องมาจากหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศว่า ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กําหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่กําลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องมาจากหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคน ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 เลื่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562–2563 (ครั้งที่ 43) ในระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วมหาวิทยาลัยจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ 2 การคืนเงินค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตได้ชําระไว้แล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562– 2563 (ครั้งที่ 43) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเข้ากรอกข้อมูลเพื่อขอคืนเงินค่าใช้จ่าย ต่างๆ ได้ที่​http://www.education.mju.ac.th/graduate/ ในระหว่างวันที่ 8–14 มกราคม 2564 โดย แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายคือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ สําเนาหน้าบัญชีธนาคารที่บัณฑิตเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
2.2 มหาวิทยาลัยจะทําการโอนเงินค่าใช้จ่ายคืนให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตที่ได้กรอกข้อมูลเพ่อขอคืนเงินค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 18–29 มกราคม 2564
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือถึงสายการบินต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเลื่อน การเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ คืนค่าตั๋วการเดินทาง แก่บัณฑิตและญาติโดยบัณฑิตสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate/
ข้อ 4 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือถึงโรงแรม สถานประกอบการที่พัก ร้านเสริมสวย หรือ สถานบริการอื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้คืนเงิน หรือคืนเงินค่ามัดจําแก่บัณฑิตและญาติ โดยบัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here