ศึกลูกหนังปัญญาชน “ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก” ครั้งที่ 1 ขยับการแข่งขันจากกุมภาพันธ์ 2564 ไปเตะ พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วย รศ. นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานคณะทำงานเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค ผู้แทนประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผศ.นายแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 ผู้แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับ สนุนการแข่งขัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจะได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศขึ้นในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา โดยให้ความสำคัญการฟื้นฟูกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาโดยจะมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 23 ทีมจาก 5 ภูมิภาคและทีมเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก 1 ทีมรวมเป็น 24 ทีม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบกับการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกทั้ง 5 ภูมิภาคโดยภาคเหนือเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภาคกลางเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ภาคใต้ เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกรุงเทพมหานครเจ้าภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้การแข่งขันในรอบคัดเลือกภูมิภาคดำเนินไปด้วยดีทางเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ขยับเลื่อนการแข่งขันจากเดิมระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2564 ไปแข่งขันในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งวันแข่งขันที่แน่นอนนั้นทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะได้ประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งพร้อมกับแจ้งกำหนดวันแข่งขันที่ที่แน่นอนให้กับทุกทีมได้รับทราบกันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here