ศูนย์เลสิค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Disease Specific Certification (DSC) “การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะผิดปกติทางสายตาด้วยวิธีเลสิค” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบที่มั่นคง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จึงได้ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ใช้มาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification (DSC)) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการพัฒนาของระบบการดูแลผู้ป่วยรายโรคหรือระบบเฉพาะ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับระบบการบริการให้เป็นเลิศ และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ค้นหาวิธีการปฏิบัติที่ดี (good practice) เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ เพื่อเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับสถานพยาบาลอื่นๆ ต่อไป สำหรับ ศูนย์เลสิค ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ที่ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here