มหาวิทยาลัย พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประเภท โควต้าพร้อมมอบทุนการศึกษา ให้มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถ ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการกับความถนัด ความสามารถ ประกอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าขยายการเรียนรู้สู่โลกการศึกษายุคใหม่ โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพายัพเปิดสอน ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรียบร้อยแล้ว โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

ในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 22 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน จิตวิทยา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ 2 ปี) การตลาด การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการ การบัญชี การบัญชี (เทียบโอน 2 ปี) ธุรกิจดิจิ
ทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิเทศศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับทุนการศึกษาที่จะมอบให้มูลค่ากว่า 9 ล้านบาทแบ่งออกเป็น ทุนเรียนดีเยี่ยมสาขาวิชาละ 10 ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด(ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ทุนเรียนดีสาขาวิชาละ 10 ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง(ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ทุนความสามารถพิเศษจำนวน 10 ทุนไม่จำกัด GPA แรกเข้า ส่งแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ประกอบการสมัคร ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่ง(ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ทุนนักกีฬาจำนวน 10 ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่ง(ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
ผู้สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และทุนการศึกษาได้ที่ www.payap.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 851478 ต่อ 240, 241

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here