มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขครั้งที่ 1)ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้น เพื่อให้การรับสมัครดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ซึ่งส่งผล กระทบต่อผู้สนใจสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกำหนดการในบางกิจกรรมเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลดังนี้
1.การสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครดำเนินการผ่านระบบรับสมัครของสำนักทะเบียนและมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์http://www1. reg.cmu.ac.th/ ugradapply ตั้งแต่วันที่ 6-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 23.59 น.
2.การชำระเงิน ผู้ประสงค์สมัครสามารถชำระเงินต่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-22 มกราคม 2564 โดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้
1.ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร
2.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร (ภายในเวลา 23.00 น.ของวันที่ 22 มกราคม 2564)
3.การจัดส่งเอกสารการสมัคร ผู้ประสงค์สมัครต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้ง 2 ช่องทางดังนี้
1.อักโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครรายบุคคล เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 6-21 มกราคม 2564
2.จัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ (hard copy )ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร – พัสดุและเพื่อความรวดเร์วในการจัดส่งเอกสารควรเลือกจัดส่งเอกสารประเภทด่วนพิเศษโดยใช้ใบจ่าหน้าซอง เอกสารที่อยู่การจัดส่งที่พิมพ์จากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น( 1 คนต่อ 1 ซอง และส่งได้เพียงครั้งเดียว)สามารถจัดส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้มหา วิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ
4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับประเภทโตรงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคลทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
5.การสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกประเภทโครงการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในประเภทโครงการรับนักกีฬาที่มีความดีเด่นระดับนานาชาติ /ระดับชาติและนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ของทุกคณะและประเภทโครงการเรียนดีโอลิมปิก โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษและโครงการผลิตแพทย์นักวิชาการข้อมูลของคณะแพทย์ศาสตร์ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 อนึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac. th/ugradapply ในภายหลัง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here