ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน แม้จะทยอยปรับดีขึ้นช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐและวันหยุดยาวพิเศษทำให้ภาคท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม เริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ ทำให้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมทั้งไตรมาสกลับมาหดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรชะลอลงตามผลผลิตที่หดตัว สอดคล้องกับภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวในหมวดอาหารเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ำ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเท่ากับไตรมาสก่อน โดยราคากลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ส่วนราคากลุ่มอาหารสดชะลอลง สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ที่ปรับลดลง ด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบกับมีช่วงวันหยุดติดต่อกันและการประกาศวันหยุดพิเศษ ทำให้ในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาสจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวน้อยลงเป็นลำดับ สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
ในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และอัตราการเข้าพักปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมการท่องเที่ยวในภาคเหนือเริ่มได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มซบเซาลง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน การใช้จ่ายหมวดบริการกลับมาหดตัวมากขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัวน้อยลงต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าจำเป็น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้านการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์กลับมาทรงตัว จากปัจจัยชั่วคราวที่มีการเร่งทำโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการเร่งส่งมอบในช่วงปลายไตรมาส ภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดที่ยังหดตัว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านรายได้ภาคเกษตรชะลอลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแอ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากผลผลิตอ้อยโรงงานลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกและผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงก่อนหน้าทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ดี ผลผลิตที่ยังขยายตัว ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ราคาขยายตัวจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน และสุกร

การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว จากการผลิตหมวดอาหารเป็นสำคัญ โดยการผลิตน้ำตาลหดตัวตามผลผลิตอ้อยโรงงานที่ลดลงทำให้โรงงานน้ำตาลบางส่วนเลื่อนการเปิดหีบอ้อยออกไป ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์จากโคนมหดตัวตามความต้องการจากต่างประเทศซึ่งลดลงชั่วคราวจากการแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศคู่ค้า การผลิตสินค้าหมวดเครื่องดื่มหดตัวจากอุปสงค์ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี การผลิตสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ กลับมาขยายตัวได้ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ทยอยปรับฟื้นตัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here