องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีประชาคมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่ปี (พ.ศ.2561-25564) และในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการบูรณการแผนงาน โครงการ แก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นผลเนื่องมาจากผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาขยายพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยการบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำคาว ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยนายเกียรติชัย ลออวรากุล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว จากผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ มาสรุปภาพรวมของปัญหาและจัดทำแผนการพัฒนาลำน้ำแม่คาว ตลอดจนถึงพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here