วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสียหาย และอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาระบบการจัดการน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อาทิ เช่น 1. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำแม่ตีบ 2. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำร่องส้าว 3. สภาพปัญหาน้ำ ลุ่มน้ำแม่ยาก 4. สภาพปัญหาน้ำ รางระบายน้ำในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here