ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานฝันเยาวชน เรียนรู้นอกห้องเรียน @CMRU Airline

เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และคณะทำงาน

มทร.ล้านนาจัดโชว์ ผลงานนศ.บริหารฯ

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2021)” โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ...

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ…………………..อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จังหวัดลำพูน และคณะ โอกาสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนด้านวิชาการและงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่...

รพ.ลานนา แจ้งทิศทางองค์กร พร้อมให้บริการเต็มที่ในปี’64

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ และ ทนพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในงานสัปดาห์สรุปผลงานประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งกิจกรรมคุณภาพเพื่อการพัฒนางานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสรุปงานของแต่ละแผนกในปีผ่านมา...

วัฒโนส่งเสริม ปชต. เลือกตั้งปธ.นักเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์ในการดูแลความเรียบร้อยจากศูนย์การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผลิตน้ำดื่ม “เสน่ห์จันทร์”

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ำ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้สำรวจแหล่งน้ำจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการใช้น้ำประปา เพียงอย่างเดียว ซึ่งภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนได้บริหารจัดการการเก็บกักน้ำจากน้ำผิวดินในอ่างน้ำธรรมชาติ คืออ่างราชภัฏ และได้ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบจากแม่น้ำปายเพื่อนำมาเก็บกักในบ่อพักน้ำ แล้วปล่อยน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปา และปล่อยลงอ่างน้ำปายซึ่งเป็นอ่างน้ำธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่ง โดยระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

วัฒโนทัยพายัพ ติวเข้มลูกศิษย์ จัดค่ายคณิตฯ “FUN MATH” มุ่งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) กับกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ “FUN MATH” โดยมี นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่...

หอศิลป์ มช. ชวนน้องๆ อายุ 5-12 ปี มาเป็น เด็กศิลป์วิถีใหม่ ไม่ไกลจิตนาการ “พัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ”

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนน้องๆ อายุ 5-12 ปี มาเป็น เด็กศิลป์วิถีใหม่ ไม่ไกลจิตนาการ"พัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ"🎨 ฝึกไอเดียและจินตนาการ 🎨 เทคนิคทางศิลปะ 🎨 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยโดยคณาจารย์ นักวิชาการช่างศิลป์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินรับเชิญ

วิศวฯ มช. ส่งมอบ Dust Boy

เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย "การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 แบบเซนเซอร์ (DustBoy)" ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

ร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมมือทางวิชาการ…………มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สภาทนายความ ภาค 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง และการส่งเสริมให้บุคลากรของสภาทนายความ ภาค 5 ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมในรูปแบบโครงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การบริการวิชาการสู่สังคม...

Recent Posts