ม.แม่โจ้ สร้างอนาคต มอบทุนเรียน 10 ล้าน

ม.แม่โจ้ สร้างโอกาส-สร้างอนาคต ให้นักศึกษา จัดมอบทุน ประจำปีการศึกษา 2563 เกือบ 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา...

ตักบาตรวันมาฆะ

ตักบาตรวันมาฆะ…………….โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุสามเณรจากวัดโลกโมฬี และวัดเชตุพน...

อวยพรกงสุลใหญ่จีน

อวยพรกงสุลใหญ่จีน……………นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารและครูจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

อว.พาคณะขึ้นเหนือ ดูงาน อุทยานวิทย์ฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ

นักศึกษา ครูรัก(ษ์) ถิ่น ฝึกทักษะทำอาหารเด็ก

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานอาชีพสำหรับครู (การทำอาหารคาว – หวาน)...

เชียงใหม่ราม อบรม วัยใสฯ ก่อนสู่วัยรุ่น

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม มุ่งส่งเสริมสุขภาพแก่ร.ร.ในเชียงใหม่ อบรมวัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยรุ่น” นำโดยแพทย์หญิง กอร์ปกุล ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมด้วยคุณชัญญา ปัญญาโน...

รับเกียรติคุณบัตร

รับเกียรติคุณบัตร………………นายกฤตนัย หน่อใจ และนายณรงค์ฤทธิ์ อินทนนท์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตรนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ณ...

นักวิชาการชี้บุหรี่สมุนไพร อันตราย มีสารพิษก่อมะเร็ง

อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำงานวิชาการของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า สมุนไพรถ้าใช้ให้ถูกวิธีถูกกับโรค จะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็ก่อให้เกิดโทษได้ ‘บุหรี่สมุนไพร’ หรือการนำสมุนไพรมาสูบ เพื่อทดแทนการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม ไม่ได้ช่วยเลิกการสูบแต่อย่างใด แถมเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย โดยบุหรี่สมุนไพรมีการผลิตขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2502...

จัดงาน Online Symposium 2021: Chiang Mai Digital Transformation รุกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือด้วย Digital Economy

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท จี เอส วี พี กรุ๊ป จำกัด จัดงาน Online Symposium 2021: Chiang Mai Digital Transformation ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ (Northern...

วัฒโนทัยพายัพ เปิดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ผ่านมา นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ห้องเรียน MMSP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่...

Recent Posts