นพค.36 ช่วย นร. ประสบภัยหนาว

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ห่วงใยประชาชนในถิ่นกันดาร นำกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 มอบผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนบนดอยสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

รางวัลแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งท้ายปี 2563 Startup มช. ผลผลิตการบ่มเพาะธุรกิจจาก STeP นำเครื่องฉายรังสี UVC รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal จากกระทรวง อว.

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต Coivd-19 ปี 2563 จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จาก ล่างสู่บน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ” โดยได้รับเกรียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิด โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ประธานแผนงานบริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)...

แม่โจ้อบรมจิตอาสา บินโดรนระวังไฟป่า

ติวเข้มนักบินโดรน ม.แม่โจ้ออกหน้าเสื่อนัดถก 50 นักบิน หวังสร้างให้ “โดรนระวังไฟป่า” เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟ เชื่อว่าปีนี้ ทีมโดรนเฝ้าระวังไฟป่า จะสามารถดึงประสิทธิภาพและศักยภาพช่วยจัดการไฟป่าได้เต็มที่ ...

เพิ่มทุน นศ.อาชีวะ นร.ศึกษาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 6/2563 โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ประจำปี 2564...

บวชศาสนทายาท ยิ่งใหญ่

วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาท 69 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบประเพณีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ดังกล่าวนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พร้อมกันนี้...

ศธ.ถกรับมือ ฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกัน เผชิญเหตุ และฟื้นฟูช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ………….ครูกรรณิการ์ มาเดช หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูมัชฌิมา ใจจุมปา ผู้สอนกลุ่มยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” เพื่อร่วมใจกันบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเวลา โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

รับมอบรูปปั้นในหลวง

รับมอบรูปปั้นในหลวง…………….คณะศิษย์เก่าโรงเรียนซินเซิง รุ่น 09 ร่วมมอบรูปปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...

โปลิฯ ไปแข่งระดับชาติ

โปลิฯ ไปแข่งระดับชาติ…………….อ.ปรเมศวร์ ไชยวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำทีมวอลเลย์บอล ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนนักศึกษา จ.เชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 18 ปี หญิงซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่...

Recent Posts