chiangmai night safari

หารือ Mr.Hubert Colaris หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ Mr.Jean Caro

Mr.Hubert Colaris หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และ Mr.Jean Caro รองที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City)...

‘ศุภณัฐ’ 1 ใน 10 ผู้แทนไทย ร่วมประชุมใหญ่ที่สิงคโปร์

อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์ อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young...

เศรษฐกิจฟองสบู่ ...

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานว่า อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรก ได้แก่ วิกฤตทางการเงิน2. การโจมตีทางไซเบอร์3. ภาวะการว่างงาน4. วิกฤตราคาพลังงาน5. ความล้มเหลวของรัฐบาล6. ความวุ่นวายทางสังคม7. การโจรกรรมข้อมูล8....

78 หน่วยงานรัฐ สอบตก ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส อึ้งทั่วประเทศได้ A แค่ 11%

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยพบว่าภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 66.73 คะแนน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน...

Recent Posts