สสว. จับมือ หอการค้า จัดงาน Chiang Mai Local Food 2020 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020” รวบรวมสินค้าอาหารพื้นบ้านนานาชนิดมาจำหน่าย คาดมีเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

ปศุสัตว์เชียงใหม่ยกระดับมาตรการ ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

ฟรุตบอร์ดเร่งเสนอครม. พิจารณาเงินช่วยเหลือ ชาวสวนลำไยไร่ละ 2 พัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุตบอร์ด) กล่าวว่า ฟรุตบอร์ดมีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากหลายปัจจัย ได้แก่ พื้นที่ปลูกลำไยในประเทศมากขึ้นจากเดิม 2 ล้านไร่เป็น 10 ล้านไร่ โดยลำไยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตในช่วงใกล้เคียงกัน แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกลำไยไปยังตลาดรับซื้อใหญ่ที่สุดคือ จีนได้ตามปกติ การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานฝีมือเฉพาะในการเก็บเกี่ยว คัดแยก บรรจุหีบห่อ...

รุกสร้างเครือข่ายต่อต้าน ข่าวปลอมในเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม สร้างเครือข่ายต่อต้านข่าวปลอม สู่บุคลากรภาครัฐ เครือข่ายสื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ...

เชียงใหม่ระดมทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand Foundation) และภาคีเครือข่าย จัด“โครงการเคาท์ดาวน์ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” ระดมทุกภาคส่วนเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมรับมือจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สว.เร่งฟื้นฟูท่องเที่ยว ชม. ในสถานการณ์โควิด-19

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหา ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และแนวทาง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ...

รุกเปิดตัวบัตร บสย. Digital+

บสย. เปิดตัวบัตร “บสย. Digital+”สแกน ง่าย จ่าย แม่นชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อผ่าน QR Codeสะดวก ปลอดภัย ณ ธนาคารทุกแห่ง ทั่วประเทศเริ่มแล้วตั้งแต่ 13 ส.ค. 2563

กระตุ้นตลาดกาแฟภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Northern Thailand Coffee Fest 2020 รวมกาแฟคุณภาพจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ชูเอกลักษณ์กาแฟท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม...

สสว. ชูระบบเอสเอ็มอี โค้ชชิ่งออนไลน์ทั่วไทย แก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการ Train the Coach ของ สสว. ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3 โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการนั้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวม คัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ เสริมองค์ความรู้และทักษะ ให้มีขีดความสามารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองแนวทางการพัฒนา...

ยูโอบี ปลุกวงการศิลปะในยุค New Normal ชวนศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงาน ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) สนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 เวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดสู่การประกวดในระดับภูมิภาค เชิญชวนศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่นสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ (e-submission) ในหัวข้อ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (Solidarity) นับเป็นครั้งแรกของการจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีที่มีการกำหนดหัวข้อของการประกวด สะท้อนถึงช่วงเวลาที่ทุกคนในสังคมได้ก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยพลังบวกและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Recent Posts