แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา...

ทต.บ้านกลางประชุมสำคัญ

วันนี้ (14 ม.ค.62)เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน...

วท.เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีอซีไอ(EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมอาหารและศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต เอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมให้ได้ 155 บริษัท เกิดจ้างงานนักวิจัยในภาคเอกชนได้มากกว่า 545 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 3,575 ล้านบาทภายใน 3 ปี

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลางฯ , เพื่อพิจารณาการคัดเลือกประธานกรรมการฯ, รองประธานกรรมการฯ, เลขานุการฯ และเหรัญญิก ซึ่งมติที่ประชุมฯ เห็นควรให้ นางศรีเนตร สมเปาจี เป็นประธานกรรมการฯ, นายสุพจน์ เขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการฯ, นายโพธิน...

เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จัดการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแกนนำ

เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จัดการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแกนนำ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปึ 2562 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยมีนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีการถ่ายทอดความรู้ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงดอย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมายเกษตกรในพื้นที่ตำบลเชิงดอยซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ ฯ จำนวน...

ขับเคลื่อนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯบ้านธิกลุ่มคนต้นแบบทำความดี

นายจรูญ คำปันนา กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรางวัลให้แก่ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายบุญเย็น สายก้อน ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ และนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นผู้รับมอบ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มคนต้นแบบของการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเหมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด “พวกเราจะสร้างฝายกับเพื่อนๆ ให้เก็บน้ำมากที่สุด...

เชียงใหม่ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เชียงใหม่ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เมื่อวันที่ผ่านมา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก...

เชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง และมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ แนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2562...

อบจ.เชียงใหม่ จัดกีฬานักเรียน “แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22”

อบจ.เชียงใหม่ จัดกีฬานักเรียน “แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่แตง“แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 22” ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง กล่าวต้อนรับและนายสมนึก ริยะกาศ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ติดตามงาน มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือถูกทำร้าย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ติดตามงาน มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือถูกทำร้าย (The ARK) ในโครงการสถานทีพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ โดยในครั้งนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ มูลนิธิดิอาร์ค หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ...

Recent Posts