chiangmai night safari

จังหวัดฯร่วมอบจ. เร่งฟื้นฟูต้นยางนา

เมื่อวันที่ผ่านมา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนาถนนสายต้นยางนา (เชียงใหม่ - ลำพูน) โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง นายกสมาคมยางนาขี้เหล็กสยาม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสารภี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

“ท้องถิ่น”กับแนวทางปฏิบัติงาน ว่าด้วยพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ศ.2535

“กฎหมาย”ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย หลายฉบับต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงไม่แปลกใจที่กฏหมายแต่ละฉบับกว่าจะผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาใช้เวลานานเป็นปีๆ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะผลลัพท์ “ประชาชน”ต้องได้ประโยชน์จากกฎหมายที่ออกมา             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะดูแล คุ้มครอง ปกป้องประชาชนวันนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งการควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยนายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย มีหนังสือที่สธ0945.04/8063 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงท้องถิ่นทุกจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเวที ไขปริศนา ตำนานเวียงหนองล่ม

เวียงหนองล่ม เป็นหนองน้ำและบริเวณที่ลุ่มต่้ำ มีแนวรอยเลื่อนที่เป็นแนวยาววางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศตามแนวรอยเลื่อน อันได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำบง ผาชันของดอยผาตอง รวมทั้งขอบของเวียงหนองล่มด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแนวเดียวกันกับรอยเลื่อน ทำให้สันนิษฐานได้ว่าเวียงหนองล่มเป็นแอ่งที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งแต่เดิมเกิดเป็นแอ่งยาวตามแนวรอยเลื่อน แต่ต่อมามีตะกอนมาทับถมบริเวณแอ่งด้านตะวันออกจนตื้นเขิน เหลือส่วนด้านตะวันตกเป็นหนองน้ำ ...

ไม่เอาเลี่ยงเมืองลำพูน ชาวจอมทอง ยืนยันชัดเจน

ชาวจอมทอง แสดงจุดยืนชัดเจน ยกมือค้านทั้งห้องประชุม ไม่ต้องการทางเลี่ยงเมืองผ่านลำพูน ตามแนวทางการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาของกรมทางหลวง ที่ตั้งธงขีดเส้นเลี่ยงเมืองผ่านเวียงหนองล่อง “อดีต ส.ส.ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์” ย้ำขอให้กรมทางหลวงสำรวจเส้นทางสาย ค.1 บนแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจะได้ก่อสร้างเร็วขึ้น แก้ปัญหาคอขวด การจราจร-อุบัติเหตุจากยวดยานมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกผ่านในย่านชุมชนจอมทอง ...

มอบไออุ่น…………..สังคม

คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว จากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จำนวน 300 ผืน ณ โรงเรียนบ้านผาสำราญ ...

กฐินพระราชทาน………..

กฐินพระราชทาน……………รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำไปถวาย ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี...

สาระสำคัญ 4 ประเด็น ประชุมสุดยอดอาเซียน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญในการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ 1) ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันและความ ...

เชียงใหม่พร้อมรับ ผู้ว่าการฯ ยูนนาน

คณะผู้แทนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือเตรียมการต้อนรับคณะผู้ว่าการมณฑลยูนนาน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้แทนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Ms.Gu Qiong ผู้อำนวยการแผนกงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานการต่างประเทศ...

“ท้องถิ่น”กับปัญหาขยะอันตราย

วันนี้อบจ.เชียงใหม่จัดให้ทุกพื้นที่ อึมครึมมาเป็นปีสำหรับปัญหา “ขยะอันตราย” ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ประสบปัญหาไม่มีสถานที่จัดเก็บหรือทำลาย รวมไปถึงเรื่องงบประมาณดำเนินการ จนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือชี้แจงให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็นผู้ดำเนินการของปัญหาขยะอันตราย นำไปสู่การทำลายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กล่าวคือกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด...

Recent Posts